Glejbjerg Vælgerforening:

Glejbjerg Vælgerforening:

Formand
Otto Ottosen
Stationsvej 2
6752 Glejbjerg
tlf. 2311 1384
o.ottosen@outlook.dk